Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
 
Местоположба
Местоположбата на Управниот суд е во центарот на Скопје, на ул.Орце Николов б.б., во непосредна близина на плоштадот „Македонија“.
Телефонскиот број за контакт е 3203200, а бројот на телефаксот е 3203281.

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работното време во судот започнува во 8,30 часот, а завршува во 16,30 часот.

Мапа со локација на судот: ТУКА
 
Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл. весник на РМ” бр.13/06) и член 3 од Упатството за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Управен Суд Скопје ја изготви следната
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Листата на информации од јавен карактер на Управен Суд Скопје ја сочинуваат следните групи на информации:
1 Општи информации за судот 5 информации
2 Судска Власт 6 Корисни линковски
3 Судска пракса 7 Прашања/ одговори
4 Контакт информации 8 Стручни дела и излагања
Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвило или со која располага Управен Суд Скопје со пополнување на - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Управен Суд Скопје или да го симнат тука.

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Управен Суд Скопје согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службено лице за посредување со информации ги определи: Снежана Кипровска (e-mail: snezana.kiprovska@usskopje.mk) и Сузана Стојановска (e-mail: suzana.stojanovska@usskopje.mk).

Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Управен Суд Скопје, ул.“Орце Николов“, бб или на e-mail: upravensud@usskopje.mk, како и на факс бр.3203-281.

Како лице за комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел да им се укаже помош во комуникацијата со овој суд, доколку за тоа има потреба со одлука на претседателот на Судот определен е судскиот службеник Јована Василевска Мициќ, додека судскиот службеник Авдиљ Јонузи-помлад соработник за решавање упрани спорови се назначува за нејзин заменик.

Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон: 3203-200.
 
Име и презиме:
Адреса:
Телефон:
Емаил Адреса:
 *    
Тема на Пораката:
 *  
 
Содржина на Пораката:
 *  
 
 
Полињата означени со * се задолжителни.