Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Соопштенија за Јавност

Клучен збор:
Дата:
06.11.2014    И З В Е С Т У В А Њ Е

                  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

         УПРАВЕН СУД

          У-2.бр.659/2013

      06.11.2014 година

              Скопје

 

 

 

 

 

 

                         И   З   В   Е   С   Т   У   В   А  Њ  Е

 

 

 

На ден 06.11.2014 година во 14:00 часот во судница бр. 18, се закажува јавна усна расправа по тужбата на тужителите Мицковиќ Олгица и Галовски Наум, двајцата од Скопје заведена под У-2.бр. 659/2013.  

 

 

 

                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ-СУДИЈА

                                                              Драгослав Радичевски

21.10.2014    И З В Е С Т У В А Њ Е

 

Република Македонија

УПРАВЕН  СУД

Су.бр.03-1047/14

21.10.2014 година

      С к о п ј е

 

 

 

 

 

 

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

 

 

          По повод Европскиот ден на граѓанска правда, 24.10.2014 година, е отворен ден за граѓаните, во Управен суд.

 

          По тој повод, заинтересираните граѓани на 24.10.2014 година, може да го посетат Судот и да добијат информации за прашања од неговата надлежност.

 

 

                                               ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

                                                      НА УПРАВРН СУД

                                                    судија Лидија Ивановска

 

21.10.2014    И З В Е С Т У В А Њ Е

   

Република Македонија

УПРАВЕН  СУД

Су.бр.03-1047/14

21.10.2014 година

      С к о п ј е

 

 

 

 

 

ДО

ДЕКАНИТЕ НА ПРАВНИТЕ ФАКУЛТЕТИ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

 

 

          По повод Европскиот ден на граѓанска правда, 24.10.2014 година, е отворен ден за граѓаните, во Управен суд.

 

          По тој повод, заинтересираните студенти од студиите по управно право на Вашите факултети, на 24.10.2014 година, може организирано да го посетат Управниот суд и да се запознаат со процесот на работењето во Судот.

 

                                        ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

                                                 НА УПРАВЕН СУД

                                            судија Лидија Ивановска 

 

 

 

 

02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

      УРПбр.956/2014

 

 

 

        С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

На ден 02.05.2014 година со  почеток во 18:20 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметот УРП бр.956/2014 по тужбата на

 

 

Тужителот: Демократска партија на албанците

 

Тужен орган: ДИК

 


 Претседател на советот – судија Димитрула Апостоловска с.р.

 

 

02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

     

     

 

 

        С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

На ден 02.05.2014 година со  почеток во 17:50 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметите :

 

УРП.бр.957/2014 во 17:50

УРП.бр.958/2014 во 18:00

УРП.бр.960/2014 во 18:10 

 

 

Тужителот: Демократска партија на албанците

 

Тужен орган: ДИК

 


 

 

  Претседател на совет – судија   Габријела Михајловска
02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

      УРПбр.955/2014

 

 

 

        С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

На ден 02.05.2014 година со почеток во 18:30 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметот УРП бр.955/2014 по тужбата на

 

 

Тужителот: Демократска партија на албанците

 

Тужен орган: ДИК

 


Претседател на советот – судија

Мустафа Шахини с.р

______________________

 

02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

УРП.бр.959/2014

 

 

         С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

На ден 02.05.2014 година, со почеток во 18,40 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметот УРП.бр.959/2014 по тужбата на

 

Тужителот: Демократска партија на Албанците

Тужен орган: Државна изборна комисија

 Претседател на советот - судија

 Анета Џигерова  с.р

 

02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

УРП.бр.961/2014

 

 

         С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

На ден 02.05.2014 година, со почеток во 21:30 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметот УРП.бр.961/2014 по тужбата на

 

Тужителот: Коалиција ГРОМ

Тужен орган: Државна изборна комисија

 Претседател на советот - судија

 Габријела Михајловска

 

02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

УРП.бр.964/2014

 

 

         С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

На ден 02.05.2014 година, со почеток во 22:20 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметот УРП.бр.964/2014 по тужбата на

 

Тужителот: Коалиција ГРОМ

Тужен орган: Државна изборна комисија

 Претседател на советот - судија

 Мустафа Шахини

 

02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

УРП.бр.963/2014

 

 

         С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

На ден 02.05.2014 година, со почеток во 22:15 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметот УРП.бр.963/2014 по тужбата на

 

Тужителот:Коалиција ГРОМ

Тужен орган: Државна изборна комисија

 Претседател на советот - судија

 Мустафа Шахини

 

12345678910...