Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Соопштенија за Јавност

Клучен збор:
Дата:
29.01.2016   С О О П Ш Т Е Н И Е

СООПШТЕНИЕ

 

 

До Управниот суд, дополнителниот заменик министер во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, против  Министерот за внатрешни работи во Владата на Република Македонија, достави тужби врз основа на член 48 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/15 од 10.11.2015 година), заради повреда на административните процедури при донесување на решенија за разрешување, распоредување и решенија за именување на носители на раководни позиции во министерството.

Со тужбите поднесени се посебен предлози, Судот да донесе решенија за времена мерка, а согласно член 15 став 2 од Законот за управните спорови.

Постапувајќи по посебните предлози за донесување на решенија за времена марка, Управниот суд донесе решенија за времена мерка со кои се уважи предлогот на тужителот-дополнителниот заменик министер во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и со истите се забранува на Министерот за внатрешни работи во Владата на Република Македонија, да презема дејствија во врска и по повод решенија за разрешување, распоредување и решенија за именување на носители на раководни позиции во министерството.

Ваквите времени мерки имаат правна сила само до правосилното завршување на предметите по тужбите и против решенијата на Судот согласно 15 од Законот за управните спорови странките имаат право на жалба до Вишиот управен суд.

 

Со почит,

                                                                     УПРАВЕН СУД

                                                           

27.01.2016   С О О П Ш Т Е Н И Е

СООПШТЕНИЕ

 

 

До Управниот суд, дополнителниот заменик министер во Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, против  Министерот за труд и социјална политика, достави тужби врз основа на член 46 став 3, член 47 и член 48 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/15 од 10.11.2015 година), заради повреда на административните процедури при донесување на решенија за разрешување на директори и решенија за назначување на вршители на должност директори на установи.

Со тужбите поднесени се посебен предлози, Судот да донесе решенија за времена мерка, а согласно член 15 став 2 од Законот за управните спорови.

Постапувајќи по посебните предлози за донесување на решенија за времена марка, Управниот суд донесе решенија за времена мерка со кои се уважи предлогот на тужителот-дополнителниот заменик министер во Министерството за труд и социјална политика и со истите се забранува на Министерот за труд и социјална политика да презема дејствија во врска и по повод решенијата за разрешување на директори и решенијата за назначување на вршители на должност директори.

Ваквите времени мерки имаат правна сила само до правосилното завршување на предметите по тужбите, и против решенијата на судот согласно 15 од Законот за управните спорови странките имаат право на жалба до Вишиот управен суд.

Воедно, укажуваме дека сите Решенија на судот за донесување на времена мерка се објавени и јавно достапни на веб страната на Судот.

 

Со почит,

                                                                 УПРАВЕН СУД

                                                           

 

06.11.2014    И З В Е С Т У В А Њ Е

                  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

         УПРАВЕН СУД

          У-2.бр.659/2013

      06.11.2014 година

              Скопје

 

 

 

 

 

 

                         И   З   В   Е   С   Т   У   В   А  Њ  Е

 

 

 

На ден 06.11.2014 година во 14:00 часот во судница бр. 18, се закажува јавна усна расправа по тужбата на тужителите Мицковиќ Олгица и Галовски Наум, двајцата од Скопје заведена под У-2.бр. 659/2013.  

 

 

 

                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ-СУДИЈА

                                                              Драгослав Радичевски

21.10.2014    И З В Е С Т У В А Њ Е

 

Република Македонија

УПРАВЕН  СУД

Су.бр.03-1047/14

21.10.2014 година

      С к о п ј е

 

 

 

 

 

 

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

 

 

          По повод Европскиот ден на граѓанска правда, 24.10.2014 година, е отворен ден за граѓаните, во Управен суд.

 

          По тој повод, заинтересираните граѓани на 24.10.2014 година, може да го посетат Судот и да добијат информации за прашања од неговата надлежност.

 

 

                                               ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

                                                      НА УПРАВРН СУД

                                                    судија Лидија Ивановска

 

21.10.2014    И З В Е С Т У В А Њ Е

   

Република Македонија

УПРАВЕН  СУД

Су.бр.03-1047/14

21.10.2014 година

      С к о п ј е

 

 

 

 

 

ДО

ДЕКАНИТЕ НА ПРАВНИТЕ ФАКУЛТЕТИ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

 

 

          По повод Европскиот ден на граѓанска правда, 24.10.2014 година, е отворен ден за граѓаните, во Управен суд.

 

          По тој повод, заинтересираните студенти од студиите по управно право на Вашите факултети, на 24.10.2014 година, може организирано да го посетат Управниот суд и да се запознаат со процесот на работењето во Судот.

 

                                        ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

                                                 НА УПРАВЕН СУД

                                            судија Лидија Ивановска 

 

 

 

 

02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

      УРПбр.956/2014

 

 

 

        С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

На ден 02.05.2014 година со  почеток во 18:20 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметот УРП бр.956/2014 по тужбата на

 

 

Тужителот: Демократска партија на албанците

 

Тужен орган: ДИК

 


 Претседател на советот – судија Димитрула Апостоловска с.р.

 

 

02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

     

     

 

 

        С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

На ден 02.05.2014 година со  почеток во 17:50 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметите :

 

УРП.бр.957/2014 во 17:50

УРП.бр.958/2014 во 18:00

УРП.бр.960/2014 во 18:10 

 

 

Тужителот: Демократска партија на албанците

 

Тужен орган: ДИК

 


 

 

  Претседател на совет – судија   Габријела Михајловска
02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

      УРПбр.955/2014

 

 

 

        С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

На ден 02.05.2014 година со почеток во 18:30 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметот УРП бр.955/2014 по тужбата на

 

 

Тужителот: Демократска партија на албанците

 

Тужен орган: ДИК

 


Претседател на советот – судија

Мустафа Шахини с.р

______________________

 

02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

УРП.бр.959/2014

 

 

         С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

На ден 02.05.2014 година, со почеток во 18,40 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметот УРП.бр.959/2014 по тужбата на

 

Тужителот: Демократска партија на Албанците

Тужен орган: Државна изборна комисија

 Претседател на советот - судија

 Анета Џигерова  с.р

 

02.05.2014   С О О П Ш Т Е Н И Е

УРП.бр.961/2014

 

 

         С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

На ден 02.05.2014 година, со почеток во 21:30 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница по предметот УРП.бр.961/2014 по тужбата на

 

Тужителот: Коалиција ГРОМ

Тужен орган: Државна изборна комисија

 Претседател на советот - судија

 Габријела Михајловска

 

12345678910...